• شهر رودان

    استان هرمزگان – Orthophoto

  • شهر مبارک آباد

    استان فارس – DSM

  • شهر خانیمن

    استان فارس – Carthography

یک پیوند به صورت دستی اضافه کنیدیک پیوند به صورت دستی اضافه کنیدیک پیوند به صورت دستی اضافه کنیدیک پیوند به صورت دستی اضافه کنید